Zobacz więcej

Projekt TORUŃ

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE MIASTA TORUŃ”

Od dnia 01.09.2020r. w ramach utrzymania trwałości projektu mamy w ofercie następujące usługi:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego);

- usługi asystenckie (dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności);

- wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.

Informujemy, iż funkcjonuje również Centrum Usług Środowiskowych, którego zadaniem jest  wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz które jest miejscem wymiany doświadczeń i informacji w zakresie objętym trwałością.

Trwałość jest realizowana przez okres trzech lat, tj. do 31.08.2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu pod numerem 56 611 89 40.


„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych poprzez:

- objęcie wsparciem 50 osób usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania,

- objęcie usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych,

- utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zostanie utworzone także Centrum Usług Środowiskowych.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń, spełniające poniższe kryteria:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

- osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej jednej czynności dnia codziennego,

- osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Mile widziane są osoby, które dodatkowo:

- osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego,

- są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),

- korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

- doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego,

- mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w programie rewitalizacji.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych na terenie Gminy Miasta Toruń.

Centrum Usług Środowiskowych to miejsce wymiany informacji i doświadczeń, zarówno podmiotów działających w zakresie pomocy społecznej czy ochrony zdrowia na lokalnym rynku, jak również osób niesamodzielnych i osób z otoczenia osób niesamodzielnych, które będą korzystać z udzielanego w projekcie wsparcia. W ramach działalności Centrum oferowane wsparcie to: porady psychologiczne, porady prawne,

wsparcie terapeutyczne, wsparcie doradcze.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, świadczone są w miejscu zamieszkania. Uczestnicy ponoszą częściową odpłatność ustalaną na podstawie kryterium dochodowego. Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku udało nam się udzielić wsparcia dla 169 osób i zrealizowano łącznie 32.186,5 godzin usług.

3. Usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej)

Usługami asystenckimi są objęte osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Usługi dla uczestników projektu są bezpłatne. W 2017 r. i 2018r. objęliśmy wsparciem łącznie 43 osoby i zrealizowano łącznie 8.500,5 godzin usług.

4. Utworzenie klubu samopomocy w Czerniewicach

Jest to zadanie publiczne zlecone, a realizuje je Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Łaskawej w jednostce urbanistycznej Czerniewice. W klubie „Arka” świadczone jest wsparcie dzienne dla wszystkich uczestników niesamodzielnych oraz usługi wspierające skierowane do osób z otoczenia osób niesamodzielnych, w tym rodziny, opiekunów, przyjaciół sąsiadów i wolontariuszy. Uzupełniająco są realizowane usługi (realizowane wg potrzeb grupowo lub indywidualnie) wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obejmujące:

- zajęcia informacyjne, edukacyjne i animacyjne wspierające aktywność obywatelską,

- poradnictwo prawne, terapeutyczne i psychologiczne.

Uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach i angażują się w życie Klubu. Odbywają się tu m.in. zajęcia animacyjne, edukacyjne i terapeutyczne. Spotkania okolicznościowe i wspólne wyjścia np. do kina, do muzeum czy na koncert integrują grupę.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowy opis udzielanego w Projekcie wsparcia znajduje się w regulaminie.

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu formularza zgłoszeniowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, za wyjątkiem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, gdzie uczestnicy ponoszą częściową odpłatność ustalaną na podstawie kryterium dochodowego.

Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Biuro projektu znajduje się w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

przy ul. Konopnickiej 13 (IV piętro)

telefon kontaktowy: 518 445 948, 56 611 89 40

0000011111

Nasze aktualności

ŻYWIENIE SENIORÓW jak zadbać o właściwą dietę...

Seniorzy, zwłaszcza osoby niepełnosprawne i chore, rzadko robią zakupy. Wybierając się więc do sklep...

Zobacz więcej 02 październik

UDAR MÓZGU pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy udarze powinna w pierwszej kolejności obejmować wezwanie pogotowia ratunkowego. ...

Zobacz więcej 29 kwiecień

LECZENIE ODLEŻYN co należy wiedzieć

Odleżyny najczęściej występują u osób starszych, przewlekle chorych, unieruchomionych. W praktyce sp...

Zobacz więcej 29 kwiecień